© 2009 M A S Network Co., Ltd. All Rights Reserved

ระบบงานปกครอง

 
  • สามารถแสดง/พิมพ์ รายงานสรุปความประพฤติรายวัน
  • บันทึก/พิมพ์ใบขอเข้าห้องเรียนสาย
  • กำหนดประเภทการขาดเรียน และบันทึก/การขาดเรียน/มาสายของนักเรียน
  • กำหนดหัวข้อพฤติกรรม พร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมรายวันเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
  • กำหนดหัวข้อพฤติกรรมรายคาบ และบันทึกพฤติกรรมรายคาบ
  • บันทึก/พิมพ์ใบขอนักพบ นักเรียน/ผู้ปกครอง
  • กำหนดหัวข้อการลงโทษ และบันทึกการลงโทษนักเรียน
  • กำหนดหัวข้อการขอออกนอกโรงเรียน และพิมพ์ใบขออนุญาต นักเรียนออกนอกโรงเรียน
  • ข้อมูลจะอ้างอิงไปยังระบบงานครูที่ปรึกษา

รายละเอียดข้อมูลด้านงานปกครอง

  • สามารถที่จะแสดง หรือพิมพ์พฤติกรรมรายวันของนักเรียนได้ โดยสามารถระบุวันที่ต้องการดูพฤติกรรม
  • Print Out เป็น Ms Excel ซึ่งจะระบุ พฤติกรรมและรายละเอียดต่างๆไว้อย่างชัดเจน

บันทึกพฤติกรรม

  • สามารถกำหนดหัวข้อพฤติกรรมต่างๆ พร้อมคะแนน ตามเกณฑ์ของโรงเรียนได้
  • บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนรายวัน ได้ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
  • สามารถกำหนดหัวข้อพฤติกรรมรายคาบได้ตามระเบียบของโรงเรียน
  • กาบันทึกพฤติกรรมรายคาบ สามารถเลือกพฤติกรรม และรายชื่อครูผู้สอนวิชาที่กำลังเรียน และรายละเอียดพฤติกรรม

การขอพบนักเรียน หรือผู้ปกครองนักเรียน

  • ระบบสามารถบันทึก และ Print Out ใบนัดพบ ในรูปแบบของ Ms Word

The End