ระบบ school forweb ช่วยให้ครูและเจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

- ไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ กรุ๊ปตัวบ่งชี้จาก 18 มาเป็น 12
- บันทึกกิจกรรมโครงการต่างย้อนหลังได้ง่ายและเป็นระบบ
- ช่วยในเรื่อง การนำข้อมูล sar เข้าระบบเก็บย้อยหลัง สามปี
- มีแบบเก็บข้อมูลและแบบประเมินสำเร็จรูปให้ พิมพ์แบบประเมินอัตโนมัติได้ทันที
- เมื่อป้อนข้อมูลดิบจากแบบเก็บข้อมูลและแบบประเมินสำเร็จรูปลงในโปรแกรม โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ ประมวลผล   
 
คำนวณค่าทางสถิติ และจัดทำสารสนเทศในรูปแบบของตาราง ภาพและกราฟให้โดยอัตโนมัติ- สามารถพิมพ์สารสนเทศที่
  ได้ออกเครื่องพิมพ์เพื่อใ้ช้เป็นเอกสารหรือหลักฐาน ประกอบการประเมิน- สารสนเทศที่ได้ จะครอบคลุมตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัว
  บ่งชี้หลัก รวมถึงตัวบ่งชี้ี้ย่อยด้วย

- สามารถพิมพ์ข้อมูลของ นร.รายคนได้
- รวมคะแนน สรุปค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของทั้งโรงเรียนให้อัตโนมัติ
- เทียบน้ำหนัก ส่วนสูงกับมาตรฐานของกรมอนามัยให้อัตโนมัต
- เทียบสมรรถภาพทางร่างกายของกรมอนามัยให้อัตโนมัติ
- คำนวณค่าขีดจำกัดล่างของ นร.แต่ละคนให้อัตโนมัติ (O-NET)


            2 โรงเรียนที่ schoolforweb ร่วมสร้าง อัตลักษณ์โรงเรียน ในหัวข้อ โรงเรียนก้าวล้ำเทคโนโลยี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      schoolforweb ช่วยเตรียมข้อมูลประเมิน สมศ.รอบสาม ของโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ชลบุรี(ผ่านการประเมิน)

      schoolforweb ช่วยเตรียมข้อมูลประเมิน สมศ.รอบสาม ของโรงเรียนวัดห้วยยางชลบุรี (ผ่านการประเมิน)